Om uppdragsbörsen / About the Uppdragsbörsen

Om uppdragsbörsen

Uppdragsbörsen är en webbplats som drivs av Karlstads universitet där arbetsgivare och studenter får kontakt och där uppdrag förmedlas.

Du som är student vid Karlstads universitet

Genom att samarbeta med organisationer och företag under din tid som student ökar du chansen att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Vi menar att du har bäst nytta av kontakter med arbetslivet om du knyter dem redan under tiden som student. Uppdragsbörsen är ett sätt att knyta arbetslivskontakter. På Uppdragsbörsen söka efter uppdrag som arbetsgivaren har lagt ut.

Du som är arbetsgivare

Genom att lägga upp uppdrag på Uppdragsbörsen kommer du i kontakt med Karlstads universitets ca 11 500 studenter. Studenterna har mycket att erbjuda dig som arbetsgivare. Du kan exempel få hjälp med att utveckla tankar och idéer genom deras examensarbeten eller fältstudier. En student kan komma och göra sin praktikperiod hos ditt företag och på så vis bidra med ny kunskap. Du lägger själv upp uppdraget kostnadsfritt och enkelt men först behöver du registrera dig som arbetsgivare.

Bra att känna till om Uppdragsbörsen

Är din organisation intresserad av att få hjälp av en student genom ett examensarbete? Det finns det ett antal punkter som kan vara bra att känna till:

– De flesta kurser där studenter skriver ett examensarbete påbörjas i början av antingen vår- eller höstterminen. Därför kan det vara bra att lägga ut annonsen i god tid och låta annonsen ligga ute under en längre period.

– Själva skrivandet av examensarbetet föregås av en eller flera teori- och metodkurser. Vissa studenter bestämmer uppsatsämne innan kurserna startar, andra under kurserna. Studenten handleds av en handledare utsedd av universitetet.

– Ett examensarbete omfattar antingen 15, 22,5 eller 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 10-20 veckors heltidsarbete. Detta ställer krav på ett väldefinierat examensämne som är anpassat till tidsramen.

– Vissa studenter som skriver uppsats för ett företag gör två versioner av uppsatsen. En version som fokuserar på företagets frågeställningar och vad företaget vill ha ut av uppsatsen. Samt en version med fullständiga formalia så som till exempel teori- och metodanknytning. Formalia kan vara mindre viktig för företaget men är ett måste för studenten för att få godkänt.

Villkoren

Karlstads universitet förbehåller sig rätten att avgöra vilket innehåll som är olämpligt vid kontroll av inkommet material till Uppdragsbörsen. Vi avstår från publicering om det är uppenbart att:

– arbetsgivaren bedriver en verksamhet som medför att arbetstagarna kan förväntas medverka till något lagbrott
– arbetstagaren förväntas uppträda i pornografiska sammanhang
– anställningen förutsätter att sökanden själv svarar för kostnader för till exempel utbildning eller tester för att komma till stånd
– arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde
– uppgifter som arbetsgivaren lämnat inte stämmer överens med vad som gäller för anställningen.
– anställningen är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller att det i övrigt råder sådana förhållanden att det klart framstår som olämpligt att medverka vid rekrytering.
– arbetsgivaren vill sälja tjänster och produkter

About the Uppdragsbörsen

Uppdragsbörsen is a website provided by Karlstad University where employers and students get in touch and assignments are communicated.

As a student at Karlstad University

Collaborating with organizations and companies during your time as a student increases your chances of entering the labor market quickly after graduation. We mean that you have a better chance of entering working life successfully if you connect with it while you are a student. Uppdragsbörsen is a way to make working life contacts. On Uppdragsbörsen you can search for assignments that employers have posted.

You as an employer

By placing assignments on the Uppdragsbörsen you will reach Karlstad University’s approximately 16 000 students. Students have a lot to offer you as an employer. For example, you can get help developing thoughts and ideas through their thesis or field studies. A student can come and do an internship at your company and thus contribute new knowledge. You can create your assignment for free, but first you need to register as an employer.

Good to know about the Uppdragsbörsen

Is your organization interested in getting a student’s help through their thesis work? There are a number of points that may be helpful to know:

– Most courses where students write a thesis commence at the beginning of either the spring or autumn semester. Therefore, it may be good to post your assignment in good time and let the assignment stay up for a long period.

– The writing of the degree project is preceded by one or more theory and method courses. Some students decide the subject topic before the courses start, others during the courses. The student is guided by a supervisor appointed by the university.

– A degree project comprises either 15, 22.5 or 30 higher education credits, which corresponds to 10-20 weeks’ full-time work. This requires a well-defined exam subject that is adapted to the timeframe.

– Some students who write an essay for a company make two versions of the essay: a version focusing on the company’s issues and needs, as well as a version with complete structure such as theory and method utilization. This structure may be less important for the company but is necessary for the student to be approved.

Terms and conditions

Karlstad University reserves the right to determine what content is inappropriate for the control of incoming materials to Uppdragsbörsen. We refrain from publishing if it is clear that:

– the employer is conducting an activity that causes workers to be expected to contribute to a breach of law
– the worker is expected to act in pornographic contexts
– the employment assumes that the applicant is responsible for costs such as education or testing
– the employer will not fulfill their obligations towards the employee
– information provided by the employer does not match the employment requirements.
– the employment is such that it can generally be regarded as offensive or that there are other circumstances such that it appears clearly inappropriate to participate in recruitment.
– the employer sells services and products